Vilka personuppgifter hanterar vi?
De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vidare är kunduppgifter även annan information som du lämnar till oss, såsom dina meddelanden via vårt kontaktformulär.

Hur samlar vi in dessa uppgifter?
Vi samlar in information från dig när begär en offertförfrågan eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom använder vi så kallade cookies när du besöker vår hemsida, som automatiskt tar emot och sparar information. Denna information kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats

Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post eller telefon

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Detta gäller t.ex. mailutskick och SMS.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. mailutskick eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö, både hos oss och hos våra berörda underleverantörer. Överflödig och irrelevant information (t.ex. gamla mail) raderas löpande.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt Dataskyddsombud. Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.
Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång/utdrag.
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Rätt till rättelse
Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi och våra leverantörer behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar adressuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade.

Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Om vi uppdaterar dina uppgifter på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

Rätt till radering
Vi sparar dina kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras), förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).
Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för
  • Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta
  • Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål
  • Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler;
  • Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.
När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.
Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.
Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din invändning skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Klagomål och skadestånd
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies
För att du ska få en relevant information och service, när du surfar på våra och våra samarbetspartners websidor, samlas information in genom så kallade cookies. Du kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Voiceify är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter du lämnat till oss. Vi bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna hanteras, samt hur denna behandlingen sker och går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontaktuppgifter och Dataskyddsombud
Vänliga kontakta oss via vårt kontaktformulär.